Política de condicions d'ús

Propietat del lloc web

La utilització d’aquest lloc web, així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació de les presents Condicions d’Ús per part de l’usuari.

En compliment amb l’establit en la Llei 34/2002 d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable del lloc web: Fundació Scito
Adreça: 1BJ.DCH, C. del Poeta Mas y Ros, 130 – 46022 València (Espanya)
Telèfon: 963 257 160
Email de contacto: office@scito.rog
Teléfono: 963 257 160
CIF: G98214604

Website: https://scito.org

Condicions prèvies

A continuació, s’exposen els termes de l’acord que s’estableix entre l’usuari i Fundació Scito.

En accedir o utilitzar aquest lloc web, l’usuari reconeix haver llegit, comprès i acceptat aquestes condicions, i es compromet a complir amb totes les lleis i regulacions aplicables. Si l’usuari no accepta aquests termes, no ha d’utilitzar aquest lloc web.

S’entén per usuari la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i/o activitats de la Web.

Fundació Scito pot, sense previ avís a l’usuari i en qualsevol moment, revisar les presents Condicions d’Ús, així com qualsevol altra informació continguda en aquest lloc web.

Així mateix, Fundació Scito pot realitzar millores o canvis en els productes, serveis i programes descrits en aquest lloc en qualsevol moment sense previ avís. 

Condicions generals

Fundació Scito atorga a l’usuari un permís no exclusiu, no transferible i limitat per a accedir i mostrar les pàgines web d’aquest lloc com a client o potencial client de Fundació Scito, sempre que complisca amb les presents Condicions d’Ús i Política de Privadesa romanguen intactes.

El client únicament pot utilitzar un rastrejador per a rastrejar aquest lloc web si així ho permet el protocol robots.txt d’aquest lloc web, a més Fundació Scito pot bloquejar qualsevol rastrejador a la seua sencera discreció.

L’ús autoritzat sota aquest acord és de caràcter no comercial (és a dir, l’usuari no pot vendre el contingut al que accedeix en o a través d’aquest lloc web). Qualsevol altre ús d’aquest lloc està prohibit.

Amb l’excepció del permís limitat del paràgraf anterior, Fundació Scito no atorga a l’usuari cap dret ni llicència, explícits ni implícits, sobre cap patent, marca registrada, copyright o altres drets de propietat intel·lectual. 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines Web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual el nostre lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, publicacions, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a Fundació Scito o, si escau, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació Scito.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de Fundació Scito i de tercers.

A l’efecte del previst en l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, Fundació Scito s’oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts de lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de Fundació Scito.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seua utilització amb finalitats comercials, la seua distribució, així com la seua modificació, alteració o descompilació.

Fundació Scito poguera proporcionar accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas Fundació Scito no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguen derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

L’usuari no pot duplicar cap contingut d’aquest lloc en un altre lloc web ni en cap altre suport. El programari i altre material disponible per a la seua descàrrega, accés o un altre ús des d’aquest lloc amb els seus propis termes de llicència es regiran per aquests termes, condicions i avisos.

Si l’usuari no compleix amb els termes, condicions i avisos d’aquest lloc, quedaran anul·lats automàticament els drets atorgats a l’usuari, sense previ avís.

Declaració de limitació de responsabilitat

És possible que de tant en tant aquest lloc web continga inexactituds tècniques o errors tipogràfics, no garantim la precisió de cap informació publicada.

L’usuari ha de confirmar que està utilitzant les pàgines més actualitzades d’aquest lloc web, i confirmar que la informació siga precisa i completa abans d’utilitzar-la per a prendre decisions relacionades amb serveis, productes i altres assumptes descrits en aquest lloc web.

Si l’autoritat judicial competent determinara que alguna d’aquestes Condicions d’Ús és inaplicable per qualsevol raó, la validesa de la resta de Condicions d’Ús no es veurà afectada, sempre que aquesta incapacitat no afecte materialment als drets de les parts d’aquestes Condicions d’Ús. 

Informació confidencial

Fundació Scito, no desitja rebre informació confidencial ni de la propietat de l’usuari a través del nostre lloc web. Tinga en compte que qualsevol informació o material enviat a Fundació Scito es considerarà NO confidencial.

No obstant açò, la informació que rebem sobre l’usuari no serà publicada ni la farem pública llevat que prèviament obtinguem el seu consentiment explícit.

La informació d’identificació personal que s’envie a Fundació Scito amb la finalitat de rebre informació sobre els nostres productes o serveis es gestionarà d’acord amb la nostra Política de Privadesa.

Consulte el link “Política de Privadesa” per a obtenir informació sobre les polítiques de privadesa de Fundació Scito.

Relacions comercials

Aquest lloc web pot contenir enllaços o referències a llocs web i recursos que no siguen de Fundació Scito. Fundació Scito no efectua declaració, garantia, asseveració o afirmació alguna sobre cap lloc web que no siga de Fundació Scito ni sobre recursos de tercers als quals l’usuari puga accedir a través del nostre lloc web.

A més, Fundació Scito no és part ni responsable de cap transacció que puga realitzar amb tercers, encara que l’usuari conega a dites terceres (o utilitze el seu enllaç) a través d’un lloc web de Fundació Scito.

Quan accedisca a un lloc web que no siga de Fundació Scito, fins i tot que puga contenir el logotip de Fundació Scito, comprenga que aquest lloc és independent de Fundació Scito i que Fundació Scito no té cap control sobre el contingut d’aquest lloc web.

Depèn de l’usuari prendre precaucions per a protegir-se enfront de virus, cucs, troyanos i altres elements de naturalesa destructiva i de protegir la seua informació segons considere oportú.

Establiment d’enllaços amb aquest lloc

Fundació Scito únicament consent els enllaços en els quals l’enllaç i les pàgines que active l’enllaç no:

  1. Creen macros al voltant de cap pàgina d’aquest lloc web ni utilitzen altres tècniques per a modificar de cap manera la presentació o aspecte visual del contingut d’aquest lloc.
  2. Desvirtuen la relació de l’usuari amb Fundació Scito.
  3. Donen a entendre que Fundació Scito aprova o recomana a l’usuari, el seu lloc web o el seu servei o ofertes de productes
  4. Presenten impressions falses o ambigües sobre Fundació Scito o resulten d’alguna manera perjudicials per al nom o les marques registrades de Fundació Scito.

Como condición adicional para obtener permiso para establecer enlaces con este sitio, el usuario acepta que Fundació Scito puede, en cualquier momento y cuando considere oportuno, cancelar el permiso para establecer enlaces con este sitio web. Si este fuera el caso, el usuario acepta eliminar de inmediato todos los enlaces con este sitio Web y dejar de utilizar cualquier marca registrada de Fundació Scito. 

Protecció de dades personals

Fundació Scito adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot açò, conforme a l’establit per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà remetre a Fundació Scito les seues dades de caràcter personal a través del Formulari de Contacte que a aquest efecte apareixen en la Web. Aquest formulari incorpora un text legal en matèria de protecció de dades personals (Política de Privadesa) que dóna compliment a les exigències establides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Per a més informació referent a açò, consulte la nostra “Política de Privadesa”.

Limitació de Responsabilitat

Fins al límit permès per la legislació aplicable, en cap cas serà Fundació Scito responsable davant cap part per qualsevol dany directe, indirecte, especial o derivat relacionat amb aquest lloc web o amb l’ús d’aquest lloc web o de qualsevol lloc o recurs enllaçat a aquest lloc web o al que es faça referència o s’accedisca a través del mateix, ja que la finalitat del nostre lloc web és merament informativa.

Fundació Scito tampoc es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que puga ocasionar a l’usuari o visitant una eventual caiguda del servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la falta d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions que se susciten entre Fundació Scito i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa de les presents Condicions d’Ús es regiran per les seues pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Fundació Scito.